𝕼𝖚𝖊𝖊𝖓 𝖍𝖆𝖑𝖘𝖊𝖞

𝖄𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖗𝖎𝖕𝖕𝖊𝖉 𝖆𝖙 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞 𝖊𝖉𝖌𝖊 𝖇𝖚𝖙 𝖞𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖆 𝖒𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗𝖕𝖎𝖊𝖈𝖊

کمیاب!

 

 Saw us getting older  Older
دیدم داریم پیرتر میشیم  پیرتر 

Burning toast in the toaster
 مثل  نون تست های درحال سوختن توی تستر

 My ambitions were too high  High
اهدافم و آرزوهام خیلی بزرگ بودن بزرگ 

 Waiting up for you upstairs  Upstairs
بالای پله ها منتظرتم  بالای پله ها 

?Why you act like I’m not there
چرا یه جوری رفتار میکنی که انگار اونجا نیستم

Baby, right now it feels like
عزیزم ، الان این حس رو دارم

It feels like you don’t care
انگار که اهمیت نمیدی

?Oh, why don’t you recognize I’m so rare
اوه، چرا نمیفهمی که من خیلی کمیابم؟

 

  • ÛµÛ±

غرق

تمام کابوس ها در تاریکی میموندن

یکم زیادی غرق خودت شدی وتبدیل به دشمن خودت شدی

 

  • Û´Û¶

حرف

  وقتی دارم خیلی بلند میخندم  اما ذهنم دارع باهام حرف میزنه:)

  • Û¶Û³

بلخره...:))))

 

 بلخره امد:))))))))))

بچش پسرعه اسمشو گذاشت اندره:)))))

هق :)))))))))

هارتم :))))))

 

 بی تی اس به هالزی تبریک گفتن وهالزیم گفته که بچش از همین الان یه ارمیه:))))))))))))))))))))

هق :))))))))))

 

  • Û¸Û°

درد!

  

 امشب پشت دوتا چشمات واون لبخندت

میتونم دردی که داری ازم پنهون میکنی رو ببینم

 

 

  • Û¶Û´

𝕾𝖔𝖗𝖗𝖞

 

 

  • Û´Û¸

𝕾𝖔!

 

So, before you go
پس ، پیش از اینکه بری
Was there something I could’ve said
جمله ای وجود داره که من با گفتنش ، بتونم
To make your heart beat better?
ضربان قلبت رو بهتر کنم ؟
If only I’d have known you had a storm to weather
اگه فقط باید میدونستم که تو به طوفان به پا خواهی کرد
So, before you go
پس ، پیش از اینکه بری
Was there something I could’ve said
جمله ای وجود داره که من با گفتنش ، بتونم
To make it all stop hurting?
از این همه درد و رنجی که می کشی ، کم کنم ؟
It kills me how your mind can make you feel so worthless
این که چطوری ذهنت میتونه کاری کنه که تو احساس بی ازرشی کنی ، منو میکشه
So, before you go

پس ، قبل از اینکه بری

Was never the right time, whenever you called
زمان مناسبی نبود ، هر دفعه که زنگ میزدی
Went little by little by little until there was nothing at all
کم کم از دست رفت ، تا زمانی که ازش هیچی باقی نموند

 

 

  • Û¶Û²

هق:)))

هق:)))))))))

 

  • ÛµÛ·

تاریکی

 تاریکی قبل از طلوع خورشید تاریکتر از هر تاریکی هست

اما هرگز ستاره هایی که بهشون امید داری رو فراموش نکن

اونا فقط تو تاریکی نمایان میشن

 

  • Û´Û³

انفالو

 

برای اونایی که انفالو میکنن 

 

 

 

  • Û±Û°Û±
𝖄𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖉𝖗𝖎𝖕𝖕𝖎𝖓’ 𝖑𝖎𝖐𝖊 𝖆 𝖘𝖆𝖙𝖚𝖗𝖆𝖙𝖊𝖉 𝖘𝖚𝖓𝖗𝖎𝖘𝖊
𝖄𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖘𝖕𝖎𝖑𝖑𝖎𝖓𝖌 𝖑𝖎𝖐𝖊 𝖆𝖓 𝖔𝖛𝖊𝖗𝖋𝖑𝖔𝖜𝖎𝖓’ 𝖘𝖎𝖓𝖐
𝖄𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖗𝖎𝖕𝖕𝖊𝖉 𝖆𝖙 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞 𝖊𝖉𝖌𝖊 𝖇𝖚𝖙 𝖞𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖆 𝖒𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗𝖕𝖎𝖊𝖈𝖊
𝕬𝖓𝖉 𝖓𝖔𝖜 𝖞𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖙𝖊𝖆𝖗𝖎𝖓’ 𝖙𝖍𝖗𝖔𝖚𝖌𝖍 𝖙𝖍𝖊 𝖕𝖆𝖌𝖊𝖘 𝖆𝖓𝖉 𝖙𝖍𝖊 𝖎𝖓𝖐
Designed By Erfan Powered by Bayan